Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

TREBALL BIOENERGIA

Enviado por   •  16 de Diciembre de 2021  •  Tareas  •  3.435 Palabras (14 Páginas)  •  38 Visitas

Página 1 de 14

[pic 1]

[pic 2][pic 3][pic 4]


TAULA DE CONTINGUT

1.        INTRODUCCIÓ        3

2.        OBJECTIU I ABAST DEL TREBALL        3

3.        DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL        4

3.1.        INTRODUCCIÓ A L’ENERGIA DE LA BIOMASSA. QUÈ ÉS I TIPUS.        4

3.2.        AVANTATGES I INCONVENIENTS DE L’ÚS DE LA BIOMASSA        4

3.2.1.        Àmbit mediambiental i agrícola        4

3.2.2.        Àmbit energètic        5

3.2.3.        Àmbit socioeconòmic        5

3.3.        APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA        5

3.4.        SITUACIÓ ACTUAL DE LA BIOENERGIA        7

3.4.1.        Context mundial        7

3.4.2.        Context europeu        8

3.4.3.        Context espanyol        9

4.        CONCLUSIONS        13

5.        BIBLIOGRAFIA        14

TAULA D’IL·LUSTRACIONS

Il·lustració 1: Processos d'aprofitament energètic de la biomassa. Recuperat de: Elaboració pròpia        6

Il·lustració 2: Procés termoquímic de combustió. Recuperat de: Elaboració pròpia        7

Il·lustració 3: Producció d'energia primària amb biomassa en la UE en 2010. Recuperat de: [2]        9

Il·lustració 4: Recursos biomàssics i consums dels principals països europeus en 2015. Recuperat de: [2]        10

Il·lustració 5: Presència  de recursos biomàssics i consum dels mateixos (tep/hab) en els principals païssos de la UE (2015). Recuperat de: [2]        11

Il·lustració 6: Producció i consum interior d'energia primària (ktep) en Espanya en 2016. Recuperat de: [2]        11

Il·lustració 7: Dependencia energètica en Espanya en el període 2007-2016. Recuperat de: [2]        12

Il·lustració 8: Distribució del mix elèctric (GWh) per tecnologies en Espanya (2017). Recuperat de: [3]        12

Il·lustració 9:Creixement de l’ús de biomassa per generació elèctrica (2010-2017) i participació en el mix elèctric per païssos en Europa. Recuperat de: [3]        12

Il·lustració 10: Biomassa per ús tèrmic residencial per càpita (tep/hab) a Europa (2015).Recuperat de: [2]        13

Il·lustració 11: Consum de biomassa a Espanya (ktep) en funció de l'objectiu PANER i del preu del petroli (2010-2017). Recuperat de: [2]        13


  1. INTRODUCCIÓ

El sector energètic juga un paper transcendental en l'economia d'un país, ja que proporciona els recursos bàsics i elementals per a la població i per a la resta de la indústria en general. Espanya conté una gran dependència energètica que li condiciona en gran mesura de cara al seu desenvolupament industrial.

En l'actualitat, la meitat de la producció d'energia interior es basa en la importació i posterior explotació de combustibles radioactius (energia nuclear), carbó o hidrocarburs com ara el petroli i el gas natural. Si bé és cert, les energies renovables cada vegada representen una part més significativa en el mix elèctric espanyol, especialment l'eòlica, encara que aquestes encara es troben per sota d'altres d'origen no renovable (nuclear, carbó i cicle combinat).

A l'esmentat anteriorment, també s'ha de sumar la creixent amenaça del canvi climàtic, producte del consum desmesurat de combustibles fòssils per tal de produir energia elèctrica. Així doncs, és de vital importància apostar per tecnologies renovables que incentivin la no dependència energètica i alhora assegurin en certa manera una sostenibilitat energètica que pugui reduir les emissions de CO2.

En aquest escenari entra en joc l'energia de la biomassa o bioenergia, una tecnologia poc utilitzada al país tot i la gran disponibilitat de recursos agrícoles i forestals que posseeix el territori en el seu conjunt.

L'energia de biomassa o bioenergia consisteix a generar energia a través de la biomassa. És un tipus d'energia renovable que es basa en la combustió de matèria orgànica o industrial procedents dels éssers vius.

Fent un ús responsable d'aquests recursos, a més d'apostar per una energia que genera una quantitat d'agents contaminants gairebé nul·la, també s'estimula una energia renovable neta que disminueix el perill d'incendis forestals que afecten els boscos en les èpoques més càlides de l'any .

  1. OBJECTIU I ABAST DEL TREBALL

L’objectiu d’aquest projecte és analitzar la situació actual de la bioenergia en el sector energètic (elèctric i tèrmic) en tot el seu context, tant a nivell nacional com internacional.

Per dur-ho a terme, es farà una breu explicació dels conceptes claus relacionats amb aquest tipus d’energia, així com també s’exposaran alguns avantatges i inconvenients tant en l’àmbit mediambiental i agrícola, com energètic i socioeconòmic.

  1. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

  1. INTRODUCCIÓ A L’ENERGIA DE LA BIOMASSA. QUÈ ÉS I TIPUS.

La biomassa és la matèria d'origen orgànic, vegetal o animal, que podem utilitzar per a fins energètics. Així doncs, la procedència de la biomassa abasta des de la repoblament (plantes, arbres, pastures, algues, fruits, residus vegetals, etc.) fins substàncies com ara els greixos o deixalles d'origen animal. Es considera també biomassa aquella matèria procedent de l'agricultura (restes de fusta de podes agrícoles i renovació de plantacions), de les aglomeracions urbanes (brossa orgànica, aigües residuals, etc.) o dels cultius energètics (duts a terme amb l'única finalitat de produir biomassa transformable en combustible.

...

Descargar como  txt (32.4 Kb)   pdf (720.7 Kb)   docx (588.3 Kb)  
Leer 13 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club