Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

2. Plano político problemas surgidos del nacional-socialismo y procesos de propaganda, incitaron a una investigación sobre el análisis de fenómenos colectivos y medios de acción sobre grupos humanos.

Enviado por   •  3 de Enero de 2018  •  1.433 Palabras (6 Páginas)  •  84 Visitas

Página 1 de 6

...

Cartwright i Zander (1968) proposen 8 orientacions en la psicologia de grups:

· Enfoc de la teoria del camp (Lewin): el grup és un tot que ha de ser considerat com a “dinàmic” i sotmès a un continu canvi. Aquest tot no és la suma de les parts. Segons Lewin, un element fonamental és el camp, un tot compost de fets simultanis i dependents uns dels altres. En quant a la situació, és important el temps en que aquesta es dóna. També és rellevant la mútua interdependència dels subjectes del grup.

· Enfoc interaccional (Bales): contemplar les interaccions porta a la comprensió del grup, mitjançant el qual s’utilitza la intervenció per poder estudiar-lo. La intervenció = intercanvi d’intervencions. Aquesta teoria intenta extreure conclusions del grup i els seus membres. Bales enumera 1 categories en 2 grups de 6 per abordar la totalitat dels fets del grup: les interaccions emocionals i les que tenen una tasca com a objecte. Una modificació de les categories i tenir en compte l’aspecte psicològic del comportament seria el primer pas cap a un diagnòstic del grup.

· Teoria del grup d’orientació Freudiana: Freud vincula a la unitat a la massa. Segons ell, el primer aspecte de la unitat és la existència d’un líder, el qual és l’origen de la unitat. Freud exposa 2 idees sobre la unitat del grup: la identificació de cada membre amb el cap i la reducció de la unió social al patró de la família. Però aquesta és incapaç d’explicar l’existència del grup ja que creu que aquest depèn molt de la figura del líder. La concepció freudiana implica major comprensió dels processos grupals.

· Idees rectories de la concepció del grup de Bion: Bion pensa el grup des d’una perspectiva terapèutica i es recolza en el concepte freudià. Senyala dos grups: el grup de treball (cooperació) i el grup de supòsits bàsics (funció del caràcter sociable=”valència”). Bion exposa una altre hipòtesis: la activitat psíquica i física queden indiferenciades. L’acció que manté unida al grup és la defensa contra les angoixes a través de la valència.

· Teoria de les relaciones afectives (Pagès): en tot grup apareix una afectivitat predominant que, amb matisos individuals es repartit per tots els subjectes del grup. Com a base de cada grup existeix una afectivitat conjunta. Els fenòmens del grup com a sistemes col·lectius de defensa. Segons Pagès, és la unió del grup la que fa sorgir al líder. Pagès no admet el model de família.

· Recapitulació: Segons aquesta teoria la convivència en grup disminueix la por. Tots els individus necessitem estar en contacte social. No es pot explicar l’individu sense el grup ni ala inversa.

LA META DEL GRUPO

Surge cuando las motivaciones de cada miembro pueden ser reducidas a un denominador común. Dependerá de la medida en que cada miembro este de acuerdo con la decisión tomada por mayoría o por un solo sujeto. Prevalece la claridad de y para todos los miembros del grupo.

Son varios los factores que pueden inducir a los miembros del grupo a aceptar esa meta en común; sin embargo, el más importante parece ser el hecho de saber las ventajas que conllevará conseguir esa meta.

...

Descargar como  txt (9.3 Kb)   pdf (53.6 Kb)   docx (15.1 Kb)  
Leer 5 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club